Krijg 20% korting! arrow_drop_up
Meteen naar de content

GRATIS BEZORGING IN HEEL POLEN

  Winkelregels

  De voorschriften definiëren de rechten en plichten van gebruikers van de online winkel www.messedbydress.com en de regels voor de werking ervan.

  De online winkel www.messedbydress.com geeft om consumentenrechten. De consument kan geen afstand doen van de rechten die hem zijn toegekend in de Consumer Rights Act. Contractbepalingen die minder gunstig zijn voor de consument dan de bepalingen van de Consumer Rights Act zijn ongeldig en in plaats daarvan zijn de bepalingen van de Consumer Rights Act van toepassing. Daarom zijn de bepalingen van deze verordeningen niet bedoeld om de rechten van consumenten op grond van dwingende wettelijke bepalingen uit te sluiten of te beperken, en eventuele twijfels moeten worden opgelost in het voordeel van de consument. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit Reglement en de bovenstaande bepalingen, prevaleren deze bepalingen en worden ze toegepast.

  1. ALGEMENE BEPALINGEN

  1.1. De online winkel die beschikbaar is op www.messedbydress.com wordt beheerd door het bedrijf: Ekana Enterprises
  1.2. Dit Reglement is gericht tot zowel consumenten als ondernemers die de Online Winkel gebruiken, tenzij een bepaalde bepaling van het Reglement anders bepaalt en is uitsluitend gericht tot consumenten of ondernemers.
  1.3. De beheerder van de persoonsgegevens die in de Online Winkel worden verwerkt in verband met de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement is de Verkoper. Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden, voor de periode en op basis van de gronden en principes aangegeven in het privacybeleid gepubliceerd op de website van de Online Winkel. Het privacybeleid bevat voornamelijk de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder in de online winkel, inclusief de basis, het doel en de periode van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van cookies en analytische gereedschap in de online winkel. Het gebruik van de Online Winkel, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Op dezelfde manier is het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Dienstgebruiker of Klant die de Online Winkel gebruikt, vrijwillig, behoudens de uitzonderingen die zijn aangegeven in het privacybeleid (sluiting van het contract en de wettelijke verplichtingen van de Verkoper).
  1.4. Definities:
  1.1.1. WERKDAG – één dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
  1.1.2. BESTELFORMULIER - Elektronische Dienst, een interactief formulier beschikbaar in de Online Winkel waarmee u een Bestelling kunt plaatsen, met name door Producten aan het elektronische winkelmandje toe te voegen en de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, inclusief de wijze van levering en betaling.
  1.1.3. KLANT – (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen waarin algemeen toepasselijke bepalingen voorzien, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan bij wet handelingsbevoegdheid wordt verleend; - die een Verkoopovereenkomst met Verkoper heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
  1.1.4. BURGERlijk Wetboek - Wet op het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Journal of Laws 1964, nr. 16, item 93, zoals gewijzigd).
  1.1.5. NIEUWSBRIEF - Elektronische dienst, een elektronische distributiedienst die door de Dienstverlener via e-mail wordt aangeboden, waardoor alle Dienstgebruikers die deze gebruiken, automatisch cyclische inhoud van volgende edities van de nieuwsbrief van de Dienstverlener kunnen ontvangen met informatie over Producten, nieuwe producten en promoties in de Online Winkel.
  1.1.6. PRODUCT – een roerend goed dat beschikbaar is in de Online Winkel en dat het onderwerp is van de Verkoopovereenkomst.
  1.1.7. REGLEMENT – dit reglement van de Online Winkel.
  1.1.8. ONLINE STORE - de online winkel van de Dienstverlener, beschikbaar op het internetadres: www.messedbydrees.com.
  1.1.9. VERKOPER: naam van het bedrijf
  1/1/10. DIENSTVERLENER/BEMIDDELAAR – bedrijfsnaam van het bedrijf
  1/1/11. VERKOOPOVEREENKOMST - een Productverkoopovereenkomst gesloten of gesloten tussen de Klant en de Verkoper via de Online Winkel.
  1/1/12. ELEKTRONISCHE DIENST – een dienst die elektronisch door de Dienstverlener aan de Dienstontvanger wordt geleverd via de Online Winkel.
  1/1/13. DIENSTONTVANGER - (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen waarin algemeen toepasselijke regelgeving voorziet, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan bij wet handelingsbevoegdheid wordt verleend; - het gebruiken of van plan zijn gebruik te maken van de Elektronische Dienst.
  1/1/14. WET INZAKE CONSUMENTENRECHTEN, WET - Wet van 30 mei 2014 inzake consumentenrechten (Staatsblad van 2014, item 827, zoals gewijzigd) 1.1.16. BESTELLING - de wilsverklaring van de Klant ingediend via het Bestelformulier en rechtstreeks gericht op het sluiten van een Productverkoopovereenkomst met de Verkoper.

  2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ONLINE WINKEL

  2.1. De volgende elektronische diensten zijn beschikbaar in de online winkel: bestelformulier en nieuwsbrief.
  2.1.1. Bestelformulier - het gebruik van het Bestelformulier begint wanneer de Klant het eerste Product toevoegt aan de elektronische winkelwagen in de Online Winkel. Een bestelling wordt geplaatst nadat de Klant in totaal twee opeenvolgende stappen heeft voltooid: (1) het Bestelformulier invult en (2) op het veld "Ik bestel met betalingsverplichting" klikt op de website van de Online Winkel na het invullen van het Bestelformulier - tot die tijd is het mogelijk om de ingevoerde gegevens zelf te wijzigen (volg hiervoor de weergegeven berichten en informatie die beschikbaar is op de website van de Online Store). Op het Bestelformulier moet de Klant de volgende gegevens over de Klant verstrekken: voor- en achternaam/bedrijfsnaam, geslacht, adres (straat, huis-/appartementnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, telefoonnummer voor contact en gegevens met betrekking tot de Overeenkomst Verkoop: Product(en), hoeveelheid Product(en), plaats en wijze van levering van Product(en), wijze van betaling.
  2.1.2. De Elektronische Bestelformulierdienst wordt gratis aangeboden, heeft een eenmalig karakter en eindigt wanneer de Bestelling via deze wordt geplaatst of wanneer de Dienstgebruiker stopt met het plaatsen van de Bestelling via deze.
  2.1.3. Nieuwsbrief - de nieuwsbrief wordt gebruikt na het opgeven van de naam en het e-mailadres waarnaar volgende edities van de nieuwsbrief moeten worden verzonden in het tabblad "Nieuwsbrief" dat zichtbaar is op de website van de Online Store en nadat u op het vakje "Abonneren" hebt geklikt.
  2.1.4. De Elektronische Nieuwsbrief-service wordt voor onbepaalde tijd gratis aangeboden. De Dienstgebruiker heeft op elk moment en zonder opgaaf van reden de mogelijkheid om zich af te melden voor de Nieuwsbrief (afmelden voor de Nieuwsbrief) door een passend verzoek te sturen naar de Dienstverlener, met name via e-mail.

  2.3. De Dienstontvanger is verplicht om de Online Winkel te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet en goede praktijken, rekening houdend met het respect voor de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Dienstverlener en derden. De dienstontvanger is verplicht gegevens in te voeren die overeenkomen met de feitelijke situatie. Het is de Dienstontvanger verboden illegale inhoud aan te bieden.

  2.4. Klachtenprocedure:
  2.4.1. Klachten met betrekking tot het verlenen van Elektronische Diensten door de Dienstverlener en andere klachten met betrekking tot de werking van de Online Winkel (met uitzondering van de Productklachtenprocedure, die is aangegeven in punt 6 van het Reglement). De ontvanger van de dienst kan bijvoorbeeld het volgende indienen:
  2.4.1.1. in elektronische vorm via e-mail.
  2.4.2. Het wordt aanbevolen dat de Dienstgebruiker in de beschrijving van de klacht het volgende vermeldt: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het soort en de datum waarop onregelmatigheden zich hebben voorgedaan; (2) verzoeken van de Dienstontvanger; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin genoemde eisen zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die zonder aanbevolen klachtomschrijving zijn ingediend.
  2.4.3. De Dienstverlener reageert onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 21 kalenderdagen vanaf de datum van indiening, op de klacht.

  3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

  3.1. Het sluiten van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling plaatst via het bestelformulier in de online winkel in overeenstemming met punt. 2.1.2 van het Reglement.

  3.2. De productprijs die op de website van de online winkel wordt weergegeven, wordt weergegeven in Poolse zloty en is inclusief belastingen. De Klant wordt geïnformeerd over de totale prijs inclusief belastingen van het Product dat het voorwerp uitmaakt van de Bestelling, evenals over de leveringskosten (inclusief transport-, leverings- en postkosten) en andere kosten, en als het bedrag van deze kosten niet kan worden bepaald bepaald - over de verplichting om deze te betalen op de website van de Online Winkel bij het plaatsen van een Bestelling, ook wanneer de Klant zijn wil uitdrukt gebonden te zijn aan de Verkoopovereenkomst.

  3.3. De procedure voor het sluiten van een Verkoopovereenkomst in de Online Winkel met behulp van het Bestelformulier
  3.3.1. Het sluiten van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling plaatst in de online winkel in overeenstemming met punt. 2.1.2 van het Reglement.
  3.3.2. Na het plaatsen van de Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt hij tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. Bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de acceptatie ervan voor uitvoering vindt plaats doordat de Verkoper de Klant een passende e-mail stuurt naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling, die ten minste de verklaringen van de Verkoper bevat over de ontvangst van de Bestelling. Bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering, evenals bevestiging van het sluiten van de Verkoopovereenkomst. Wanneer de Klant bovenstaande e-mail ontvangt, komt er een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper.

  3.4. De inhoud van de gesloten Verkoopovereenkomst wordt vastgelegd, beveiligd en aan de Klant ter beschikking gesteld door (1) het ter beschikking stellen van dit Reglement op de website van de Online Winkel en (2) het verzenden van het in punt bedoelde e-mailbericht aan de Klant. 3.3.2. Regelgeving. De inhoud van de Verkoopovereenkomst wordt bovendien vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de Online Winkel van de Verkoper.

  4. WIJZE VAN BETALING EN DATA VAN BETALING VOOR HET PRODUCT

  4.1. De Verkoper biedt de Klant op grond van de Verkoopovereenkomst de volgende betaalmethoden aan:
  4.1.1. Betaling via snelbetalingssysteem: Przelewy24, PayPal
  4.1.2. Na het plaatsen van een bestelling en het niet binnen 30 minuten betalen via de door ons aangeboden betaalmethoden, wordt de koopovereenkomst door schuld van de klant ontbonden en wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

  5. KOSTEN, METHODEN EN DATUM VAN LEVERING VAN HET PRODUCT

  5.1. Levering van producten is mogelijk binnen het grondgebied van de Republiek Polen en Europa.

  5.2. Levering van het Product aan de Klant is onderworpen aan betaling, tenzij de Verkoopovereenkomst anders bepaalt. De leveringskosten van het product (inclusief kosten voor transport, bezorging en postdiensten) worden aan de Klant aangegeven op de website van de Online Winkel op het tabblad Informatie over de leveringskosten en bij het plaatsen van de Bestelling, ook wanneer de Klant zijn wens uitdrukt gebonden te zijn aan de Verkoopovereenkomst. .

  5.3. De Verkoper biedt de Klant de volgende methoden voor levering of afhaling van het Product:
  5.3.1. Koerier aflevering.

  5.4. De maximale tijd voor het gereedmaken van een bestelling voor verzending bedraagt ​​3-5 werkdagen, tenzij een kortere tijd is aangegeven in de beschrijving van een bepaald Product of bij het plaatsen van de Bestelling. Bij Producten met verschillende leverdata dient de langst aangegeven datum als bindende termijn te gelden.
  5.4.1. Onder de opleveringsdatum wordt ook de tijd verstaan ​​die nodig is om het product te leveren, namelijk 6 tot 10 werkdagen.

  6. PRODUCTKLACHTEN

  6.1. De basis en omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant als het verkochte Product een fysiek of juridisch gebrek vertoont (garantie) zijn gespecificeerd in algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder in het Burgerlijk Wetboek (inclusief de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek) .

  6.2. De Verkoper is verplicht om de Klant een Product zonder gebreken te leveren. Gedetailleerde informatie over de aansprakelijkheid van de verkoper voor een productdefect en de rechten van de klant vindt u op de website van de online winkel onder het informatietabblad over klachten.

  6.3. Een klacht kan door de Klant worden ingediend:
  6.3.1 in elektronische vorm via e-mail.

  6.4. Het wordt aanbevolen dat de Klant in de omschrijving van de klacht het volgende vermeldt: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van optreden van het defect; (2) verzoeken hoe het Product in overeenstemming kan worden gebracht met de Verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsverlaging of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin genoemde eisen zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die zonder aanbevolen klachtomschrijving zijn ingediend.

  6.5. De Verkoper zal onmiddellijk en uiterlijk binnen 21 kalenderdagen vanaf de datum van indiening op de klacht van de Klant reageren. J

  8. RECHT OM HET CONTRACT TE TERUGTREKKEN

  8.1. Een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder kosten herroepen, behoudens de in punt genoemde kosten. 8.8 van het Reglement. Om de deadline te halen, volstaat het om de aangifte vóór de vervaldatum te verzenden.

  8.2. Nadat contact is opgenomen met de klantenservice, wordt een voorbeeldformulier voor herroeping naar de klant gestuurd. De klant is verplicht ervoor te zorgen dat het product onbeschadigd wordt afgeleverd. Bij het retourneren van goederen is het noodzakelijk een ingevuld retourformulier met vermelding van de reden bij te voegen.

  8.2.1. Het niet ophalen van de zending door de klant houdt geen herroeping van het contract en retournering in. Als de koper weigert de bestelling te accepteren, wordt de waarde van de bestelling niet gerestitueerd. Daarom kan de verkoper weigeren de goederen terug te nemen. Indien de zending niet wordt opgehaald, stelt de koper de verkoper bloot aan extra kosten voor het retourneren van de producten naar het buitenlandse magazijn van de verkoper.

  8.3. De termijn voor herroeping van het contract gaat in:
  8.3.1. bij een overeenkomst waarbij de Verkoper het Product vrijgeeft en verplicht is de eigendom ervan over te dragen (bijv. overeenkomst die: (1) veel Producten omvat die afzonderlijk, in batches of in delen worden geleverd - vanaf de inbezitneming van het laatste Product, batch of onderdeel, of (2) bestaat uit regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode - vanaf het in bezit nemen van het eerste Product;
  8.3.2. voor andere contracten - vanaf de datum van sluiting van het contract.

  8.4. Bij herroeping van de overeenkomst op afstand wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

  8.5. De verkoper is verplicht om de consument het bedrag dat voor het product betaald is, onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling van de consument met verklaring van herroeping aan de consument terug te betalen. De verkoper betaalt de betaling terug via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

  8.6. De Consument is verplicht om het Product onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop hij het product heeft ontvangen, aan de Verkoper te retourneren of over te dragen aan een persoon die door de Verkoper is gemachtigd om het product af te halen, tenzij de Verkoper dit heeft aangeboden om het Product zelf op te halen. Om de deadline te halen, volstaat het om het Product vóór de vervaldatum te retourneren.

  8.7. De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het Product die voortvloeit uit een gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

  8.8. Eventuele kosten in verband met de herroeping van de overeenkomst door de consument, die de consument verplicht is te dragen:
  8.8.1. De consument draagt ​​de directe kosten van het retourneren van het Product.
  8.8.3. In het geval van een Product dat een dienst is en waarvan de uitvoering - op uitdrukkelijk verzoek van de consument - is begonnen vóór de uiterste datum voor herroeping van de overeenkomst, moet de consument die gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te herroepen nadat hij een dergelijk verzoek heeft ingediend is verplicht te betalen voor de geleverde diensten tot aan de herroeping van het contract. Het betalingsbedrag wordt berekend naar rato van de omvang van de geleverde dienst, rekening houdend met de in het contract overeengekomen prijs of vergoeding. Indien de prijs of vergoeding excessief is, is de basis voor de berekening van dit bedrag de marktwaarde van de geleverde dienst.

  8.9. Het recht om een ​​overeenkomst op afstand te herroepen bestaat niet voor de consument bij overeenkomsten:
  8.9.1. (1) voor het verlenen van diensten, indien de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de consument, die vóór de dienstverlening ervan op de hoogte werd gesteld dat hij, nadat de Verkoper de dienst heeft verleend, het recht verliest om zich terug te trekken uit het contract; (2) waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de Verkoper geen controle heeft en die zich kunnen voordoen vóór de deadline voor herroeping van het contract; (3) waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd Product is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen; (4) waarbij het onderwerp van de dienst een Product is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft; (5) waarbij het onderwerp van de dienst een Product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking en dat om gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd na het openen van de verpakking, als de verpakking na levering is geopend; (6) waarbij het onderwerp van de dienst Producten zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken; (7) waarbij het onderwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst is overeengekomen, en waarvan de levering pas na 30 dagen mag plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarover de Verkoper heeft geen controle; (8) waarbij de consument de Verkoper uitdrukkelijk heeft verzocht naar hem toe te komen voor dringende reparatie of onderhoud; indien de Verkoper bovendien andere diensten levert dan die waarom de consument heeft gevraagd, of andere Producten levert dan reserveonderdelen die nodig zijn voor reparatie of onderhoud, heeft de consument het recht om de overeenkomst te herroepen met betrekking tot aanvullende diensten of Producten; (9) waarbij het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, als de verpakking na levering is geopend; (10) voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten; (11) afgesloten via een openbare veiling; (12) voor het verlenen van accommodatiediensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten met betrekking tot recreatie, amusement, sport of culturele evenementen, als het contract de dag of periode van dienstverlening specificeert; (13) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd, als de uitvoering van de dienst met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voordat de termijn voor herroeping van de overeenkomst is verstreken en nadat de verkoper hem heeft geïnformeerd over het verlies van de recht om de overeenkomst te herroepen.

  9. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ONDERNEMERS

  9.1. Dit punt van het Reglement en de bepalingen daarin zijn alleen van toepassing op Klanten en Ontvangers van Diensten die geen consumenten zijn.

  9.2. De Verkoper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van sluiting de Verkoopovereenkomst die is gesloten met een Klant die geen consument is, op te zeggen. Herroeping van de Verkoopovereenkomst kan in dit geval zonder opgave van reden plaatsvinden en geeft geen aanleiding tot enige aanspraak van de Klant die geen consument is jegens de Verkoper.

  9.3. In het geval van Klanten die geen consument zijn, heeft de Verkoper het recht om de beschikbare betaalmethoden te beperken, inclusief het geheel of gedeeltelijk eisen van vooruitbetaling, ongeacht de door de Klant gekozen betaalmethode en het feit van het sluiten van de Verkoopovereenkomst.

  9.4. Wanneer de Verkoper het Product aan de vervoerder vrijgeeft, worden de voordelen en lasten die verband houden met het Product en het risico van onopzettelijk verlies of schade aan het Product overgedragen aan de Klant die geen consument is. In een dergelijk geval is de Verkoper niet verantwoordelijk voor verlies, verlies of beschadiging van het Product vanaf de aanvaarding voor transport tot aan de levering ervan aan de Klant, en voor eventuele vertragingen in het transport van de verzending.

  9.5. Indien het Product via een vervoerder naar de Klant wordt verzonden, is de Klant, die geen consument is, verplicht de zending te onderzoeken op het tijdstip en op de wijze die gebruikelijk is voor dit soort zendingen. Indien hij constateert dat het Product tijdens het transport verloren is gegaan of beschadigd is, is hij verplicht alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.

  9.6. Op grond van art. 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Verkoper onder de garantie voor het Product tegenover de Klant die geen consument is, uitgesloten.

  9.7. In het geval van Dienstontvangers die geen consument zijn, kan de Dienstverlener de overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen door de Dienstontvanger een passende verklaring te sturen.

  9.8. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener/Verkoper jegens de Ontvanger/Klant van de Dienst die geen consument is, ongeacht de rechtsgrond ervan, is beperkt – zowel als onderdeel van een enkele claim als voor alle claims in totaal – tot het bedrag van de betaalde prijs. en leveringskosten onder de Verkoopovereenkomst, maar niet meer dan maximaal duizend zloty. De Dienstverlener/Verkoper is jegens de Ontvanger/Klant van de Dienst, die geen consument is, alleen aansprakelijk voor typische schade die te verwachten was op het moment van het sluiten van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor winstderving jegens de Ontvanger/Klant van de Dienst, die geen consument is.

  9.9. Alle geschillen die ontstaan ​​tussen de Verkoper/Dienstverlener en de Klant/Dienstontvanger die geen consument is, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die jurisdictie heeft over de statutaire zetel van de Verkoper/Dienstverlener.

  10. SLOTBEPALINGEN

  10.1. Contracten die via de online winkel worden gesloten, worden in het Pools gesloten.

  10.2. Wijzigingen in het Reglement:
  10.2.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Reglement om belangrijke redenen, d.w.z. wijzigingen in wettelijke bepalingen; wijzigingen in betaal- en leveringswijzen - voor zover deze wijzigingen gevolgen hebben voor de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement.
  10.2.2. Bij het afsluiten van doorlopende contracten op basis van dit Reglement (bijvoorbeeld het aanbieden van Elektronische Diensten - Account) zijn de gewijzigde regelingen bindend voor de Dienstontvanger indien aan de vereisten genoemd in Art. 384 en 384[1] van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. de ontvanger van de dienst werd naar behoren op de hoogte gebracht van de wijzigingen en heeft het contract niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving opgezegd. Als een wijziging van de Regeling resulteert in de introductie van nieuwe tarieven of een verhoging van bestaande tarieven, heeft de Dienstontvanger die consument is het recht om de overeenkomst op te zeggen.
  10.2.3. In geval van het sluiten van overeenkomsten van een andere aard dan doorlopende overeenkomsten op basis van dit Reglement (bijvoorbeeld een Verkoopovereenkomst), zullen de wijzigingen in het Reglement op geen enkele wijze inbreuk maken op de rechten die zijn verworven door de Dienstontvangers/Klanten die consument zijn vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in het Reglement, in het bijzonder zullen de wijzigingen in het Reglement geen impact hebben op reeds geplaatste of ingediende Orders en gesloten, uitgevoerde of voltooide Verkoopovereenkomsten.

  10.3. Op zaken die niet in dit Reglement zijn geregeld, zijn algemeen toepasselijke bepalingen van de Poolse wet van toepassing, in het bijzonder: het Burgerlijk Wetboek; Wet betreffende het aanbieden van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Journal of Laws 2002, nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd); voor verkoopovereenkomsten gesloten tot 24 december 2014 met klanten die consumenten zijn: de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van bepaalde consumentenrechten en betreffende de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk product van 2 maart 2000 (Staatsblad van 2000, nr. 22, item 271, zoals gewijzigd) en de Wet betreffende bijzondere voorwaarden voor consumentenverkoop en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van 27 juli 2002 (Journal of Laws 2002, nr. 141, item 1176, zoals gewijzigd); voor verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 25 december 2014 met klanten die consumenten zijn: de bepalingen van de Wet inzake consumentenrechten van 30 mei 2014 (Journal of Laws van 2014, item 827, zoals gewijzigd); en andere relevante bepalingen van algemeen toepasselijk recht.

  Van onze Instagram

  GRATIS BEZORGING

  Wij verzenden bestellingen gratis door heel Polen

  98% VAN DE KLANTEN BEVEEL ONS AAN

  Wij genieten van goede meningen van veel tevreden klanten

  RISICOVRIJ WINKELEN

  U heeft recht op retour binnen 14 dagen

  VEILIGE BETALINGEN

  Geautoriseerde transacties en betalingen via internet